مطالعه مفید یکی از ارکان اصلی موفقیت و حتی ثروت است. اما وقتی شما فرصت کافی ندارید و درگیر کار

نوشته چگونه مطالعه مفید داشته باشیم؟ (بهتر یاد بگیریم و فراموش نکنیم!) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper