تست MPV آزمایش خونی ست که میانگین شمارش تعداد پلاکتها در خون را اندازه گیری می‌کند. پلاکتها به بهبود زخمها

نوشته MPV در آزمایش خون چیست؟ (مقدار نرمال و معنی بالا یا پایین بودن آن) اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper