به گزارش صدای بورس، برای هفته پیش رو ۹ مجموعه سبدهای سرمایه گذاری به این شرح ارائه شدند؛

بر اساس این گزارش، سبد پیشنهادی شرکت سهم آشنا از ۳ سهم قشیر، ورنا، کامیاب را برای میان مدت و ۲ سهم، کوثر،تنوین برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش از ۳ سهم شبندر، وبملت، سپاها برای میان مدت و ۴ سهم وغدیر، شستا، مبین و صندوق سرمایه گذاری مشترک افق برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

همچنین سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سورین از ۲ سهم قمرو، شکربنبرای میان مدت و ۳ سهم شگویا، پکویر و فسبزوا برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

علاوه برآن شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پردازآریان از ۴ سهم سیمرغ، سپاها، غمینو و پی پاد برای میان مدت و ۳ سهم فسبزوار ، بوعلی و خدیزل برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

شایان ذکر است سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان کاریزما از ۵ سهم ضمان، شاوان، فصبا، رتاپ و کوثر برای میان مدت و ۳ سهم فزر، بورس و کاریس برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

شرکت سبدگردان تصمیم سبد پیشنهادی خود را به این شرح معرفی کرد؛ برای میان مدت ۳ سهم فجر، کوثر، تصمیم و برای بلند مدت ۳ سهم کاسپین، فزر و خودکفا است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا، ۴ سهم فزر، کبافق، شبندر، کپرور را برای میان مدت معرفی کرد و برای بلند مدت ۲ سهم فولاژ و وکغدیر را پیشنهاد داد.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

پرتفوی بورسی شرکت سبدگردان داریک پارس از ۵ سهم خودرو، وبملت ، قثابت، خاور، وتجارت برای میان مدت تشکیل شد و دو سهم فراز و داریک را برای بلند مدت معرفی کرد.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

در پایان سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان الگوریتم از ۳ سهم خپویش، سامان، زفجر برای میان مدت و ۳ سهم شبریز، سیتا، غپینو برای بلند مدت تشکیل شده است.

سبدهای پیشنهادی هفته اول آبان ماه

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۵۱۳

source

توسط