در آخر دشمنان پرسپولیس در کمین هستند تضعیف شدن پرسپولیس رو ببینند اگر موافق هستید علی برگرده هنوز دیر نشده میشه برگردونیمش پاس مثبت شما دلگرمش میکنه برگرده.
source

توسط salamathyper